สทนช.เร่งทบทวนผลิตภาพการใช้น้ำภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี

วันนี้ ( 18 ต.ค. 64 ) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำข้อมูลผลิตภาพการใช้น้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่ง สทนช.ได้มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรวบรวมและจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ผลิตภาพการใช้น้ำภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภค ในปัจจุบันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อประเมินผลิตภาพการใช้น้ำของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภค ในระดับประเทศ จังหวัด และลุ่มน้ำ 3) เพื่อนำผลวิเคราะห์ผลิตการใช้น้ำภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภค ในระดับจังหวัด และลุ่มน้ำ นำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ ซึ่งนอกจากจะมีการนำเสนอรายละเอียดของการดำเนินโครงการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบแล้ว ยังเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *