ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 
รายงานของผู้สอบบัญชี