สํานักงานเลขาธิการ

สํานักงานเลขาธิการ แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย และ5กลุ่มงาน คือ

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  2. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  3. กลุ่มงานบริหารงานคลัง
  4. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  5. กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
  6. กลุ่มแผนงาน