สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2564

 

💦องค์กรผู้ใช้น้ำ เป็นมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามที่ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กำหนด
💧ครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
💧เมื่อกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณปลายเดือนมกราคมนี้ และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ….. ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กัน
ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สทนช.จะ ดำเนินการในกระบวนการรับสมัครจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำต่อไป
💦องค์กรผู้ใช้น้ำเป็นใคร มีความสำคัญอย่างไร มีสิทธิ และบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างไรบ้าง … วันนี้…เรามีคำตอบให้
1.องค์กรผู้ใช้น้ำคือใคร ขอจดทะเบียนได้อย่างไร
2. บทบาทองค์กรผู้ใช้น้ำ
https://youtu.be/9ibosDcmHzo
​3.รู้จักองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
4.องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับชาติได้อย่างไร
5.องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ ได้อย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=pTRCgfYYqRY
6.วิธีการลงทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ twuo.onwr.go.th

เอกสารเผยแพร่

ก้าวเข้าสู่ปีที่4 สทนช. กับภารกิจที่ไม่หยุดนิ่ง

93385total sites visits.