- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โหลดที่นี่
-  รายงานการเงินประจำปี ปีงบประมาณ 2564 ... อ่านที่นี่ 
-  รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 ... อ่านที่นี่
-  งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565 ... อ่านที่นี่
-  คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ข๑๓๘/๒๕๖๕ เรื่องการปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ...อ่านที่นี่ 
-  คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ข๑๓๗/๒๕๖๕ เรื่องการปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ...อ่านที่นี่
-  คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ข๑๓๖/๒๕๖๕ เรื่องการกำหนดตำแหน่ง ...อ่านที่นี่
-  คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ข๑๓๕/๒๕๖๕ เรื่องเลื่อนข้าราชการ ...อ่านที่นี่ 
-  คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ข๑๓๔/๒๕๖๕ เรื่องย้ายข้าราชการ ...อ่านที่นี่ 
-  คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ข๑๒๙/๒๕๖๕
   เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ....อ่านที่นี่ 
- แผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕.....อ่านที่นี่ 
- แนวทางการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ..... อ่านที่นี่
- ระเบียบสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าด้วยยานพาหนะ พ.ศ.๒๕๖๒.....อ่านที่นี่
- แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ....อ่านที่นี่

 

รายงานประมวลผลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่จังหวัดระยอง
โครงการอบรมหลักสูตรนักปกครอง ระดับสูง รุ่นที่๗๕/๒๕๖๓ .....อ่านที่นี่

- ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ อ่านที่นี่  

- สทนช. ร่วมกับ สสน. จัดทำ “ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด”
76 จังหวัดพร้อมใช้งานแล้ว อ่านต่อ(คลิ๊ก)... 
 
องค์กรผู้ใช้น้ำ เป็นมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามที่ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กำหนด
ครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เมื่อกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณปลายเดือนมกราคมนี้ และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ….. ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กัน
ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สทนช.จะ ดำเนินการในกระบวนการรับสมัครจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำต่อไป
องค์กรผู้ใช้น้ำเป็นใคร มีความสำคัญอย่างไร มีสิทธิ และบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างไรบ้าง … วันนี้…เรามีคำตอบให้

1.องค์กรผู้ใช้น้ำคือใคร ขอจดทะเบียนได้อย่างไร
2. บทบาทองค์กรผู้ใช้น้ำ
https://youtu.be/9ibosDcmHzo
​3.รู้จักองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
4.องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับชาติได้อย่างไร
5.องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ ได้อย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=pTRCgfYYqRY
6.วิธีการลงทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ twuo.onwr.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

259104total sites visits.