ประกาศ/คำสั่ง

- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ข๖๑/๒๕๖๕ เรื่องย้ายข้าราชการ ....รายละเอียด(คลิก)
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนราชการ....อ่านที่นี่
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ.....อ่านที่นี่
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี.....อ่านที่นี่
- แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ.....อ่านทีนี่
- แผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕.....อ่านที่นี่
- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ชาติที่ ๙๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง ให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายละเอียด....(คลิ๊ก)
- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ชาติที่ ข๑๔/๒๕๖๔ เรื่องการจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด....(คลิ๊ก)
- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ชาติที่ ข๗๕/๒๕๖๓ เรื่องการจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด....(คลิ๊ก)
- แจ้งเวียนคำสั่งเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน การจัดตำแหน่งและการจัดคนลงตามตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รายละเอียด....(คลิ๊ก)