ประกาศ/คำสั่ง

- แผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕.....อ่านที่นี่
- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ชาติที่ ๙๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง ให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายละเอียด....(คลิ๊ก)
- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ชาติที่ ข๑๔/๒๕๖๔ เรื่องการจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด....(คลิ๊ก)
- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ชาติที่ ข๗๕/๒๕๖๓ เรื่องการจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด....(คลิ๊ก)
- แจ้งเวียนคำสั่งเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน การจัดตำแหน่งและการจัดคนลงตามตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รายละเอียด....(คลิ๊ก)