ข่าวกิจกรรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

  • เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 8อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ