-  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่1) โหลดที่นี่
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โหลดที่นี่
- แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พ.ศ.2566 - 2570 โหลดที่นี่
- แผนปฏิบัติการ 5 ปี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พ.ศ. 2566 - 2570 โหลดที่นี่
- หลักการเกณฑ์จัดสรรงบดำนเนินงาน งบประมาณประจำปี 2566 โหลดที่นี่