• หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  • ฝ่ายธุรการ
  • ฝ่ายพัสดุ
  • ฝ่ายทรัพยารกรรบุคคล
  • ฝ่ายการเงินและบัญชี
  • ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ